Základní ustanovení

 • Provozovatelem osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Z.z. o ochraně osobních údajů v znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Belightbyte s.r.o. IČO 06544801 se sídlem Sanderova 1616/16, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jen: „provozovatel“).
 • Kontaktní údaje provozovatele jsou:
  adresa: Sanderova 1616/16, Holešovice, 170 00 Praha 7
  e-mail: [email protected]
  telefon: +420 228 884 519
 • Osobními údaji se rozumí všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou je možné přímo či nepřímo identifikovat, zvláště pak odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor a nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Provozovatel nejmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem.
 • Účelem zpracování osobních údajů je vybavení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadované osobní údaje, které jsou nutné pro úspešné vybavení objednávky (jméno, adresa, kontakt a datum narození), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany provozovatele plnit.
 • Ze strany provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu zákona, s takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Doba uchovávání osobních údajů

 • Provozovatel uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

Vaše práva

Z podmínek stanovených v Zákoně máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle zákona,
 • právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování dle zákona,
 • právo na výmaz osobních údajů dle zákona,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle zákona,
 • právo na přenositelnost údajů dle zákona,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail provozovatele uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušené Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Provozovatel prohlašuje, že přijal všechny vhodné technické a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Provozovatel přijal technické opatření k zabezpečení datových uložišť a uložišť osobních údajů v listinné podobě, zvláště pak šifrováním databází a udržíváním aktuálního stavu informačního systému.
 • Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup jen ním pověřené osoby.
 • Provozovatel prohlašuje, že od 25.4.2020 k ukladání hesel využívá algoritmus hashování Bcrypt. Toto stanovisko platí pro informační systém na adrese clientzone.exon.io tzv. Klientská zóna.

Závěrečné ustanovení

 • Odeslaním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámený/á s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste obeznámený/á s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Provozovatel je oprávněný tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkach a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, ktorou jste provozovateli poskytl/a.


 • Tyto podmínky nabývají účinnost dne 25.4.2020.