Základné ustanovenia

 1. 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a zákazníkom.
 2. 2. Poskytovateľom je firma Belightbyte s.r.o. sídlom Sanderova 1616/16, Holešovice, 170 00 Praha 7. Zapísaná ako C 284046 vedená u Mestského soudu v Prahe.
 3. 3. Zákazník je fyzická alebo právnická osoba ktorá je v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom na základe vyplnenia objednávkového formulára na stránkach exon.io
 4. 4. Odoslaním objednávky na stránkach exon.io zákazník akceptuje VOP v plnom rozsahu vrátane samostatných podmienok a dodatkov k danej službe. Poskytovateľ a zákazník je zaviazaný dodržiavať VOP počas celého trvania služby.
 5. 5. Odoslaním a uhradením objednávky zákazník potvrdzuje že uvedené informácie v objednávke sú pravdivé a poskytnuté v najlepšiom úmysle.
 6. 6. V prípade porušenia VOP si poskytovateľ vyhadzuje právo na ukončenie služby bez nároku na vrátenie poplatku.
 7. 7. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu pričom mu bude vrátená plná čiastka uhradená za službu. V prípade že zákazník spôsobil poskytovateľovi nadmerné výdavky spojené s jeho službou má poskytovateľ právo ponížiť vrátenú čiastku o tieto náklady.

Garancie poskytovateľa

 1. 1. Poskytovateľ sa zaväzuje že zabezpečí bezproblémovú prevádzku služieb počas celého trvania prevádzky služby.
 2. 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na nutné technické údržby ktoré by mohli spôsobiť poškodenie serverov alebo zapríčiniť stratu dát klientov.
 3. 3. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za nefunkčnosť alebo nedostupnosť systému 3. strán alebo nedostupnosti služieb pri výpadku na sieti Internet či výpadku dodávky elektrického prúdu.
 4. 4. O poruchách bude poskytovateľ informovať zákazníka prostredníctvom Twitteru alebo iného oficiálneho komunikačnéhé kanálu.
 5. 5. Poskytovateľ neručí za 100% funkčnosť emailovej komunikácie a prípadne nedoručenie emailu.
 6. 6. Poskytovateľ nezodpovedá za stratu alebo poškodenie dát v dôsledku poruchy hardware serveru alebo diskovej jednotky.
 7. 7. Poskytovateľ sa zaväzuje uchovávať klientsku zálohu po dobu minimálne 14 dní. Poskytovateľ však negarantuje 100% dostupnosť záloh v dôsledku porúch hardware, živelných pohrôm alebo vojny.
 8. 8. Poskytovateľ sa zaväzuje opraviť alebo vymeniť poškodený hardware do 4 hodín od zistenia poškodenia pokiaľ to umožňuje situácia alebo nebráni tomu vyššia moc. Dostupnosť internetového pripojenia je stanovená na minimálnu hodnotu 99.9% mesačne. Dostupnosť elektrickej energie nie je garantovaná. Dostupnosť služby je prevádzkovaná s garanciou 99.9% best-effort.

Práva a povinnosti poskytovateľa

 1. 1. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah nahraný na servery zákazníkom.
 2. 2. Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo stratu spôsobenú v súvislosti s používaním či prerušením služieb poskytovateľa podľa §64 odstavec 11 a 12 zákona 127/2005 Sb. o elektronických komunikáciach.
 3. 3. Poskytovateľ môže zmeniť parametre služby v prípade že nebudú kvalitativne pod úrovňou služby pôvodne zakúpenej.
 4. 4. V prípade prijatia žiadosť orgánom činnom v trestnom konaní, máme právo službu dočasne blokovať alebo úplne vypovedať službu.
 5. 5. V prípade porušenia VOP má poskytovateľ právo okamžite vypovedať poskytovanie služby bez nároku na vrátenie poplatku.
 6. 6. Poskytovateľ má právo na dočasné odpojenie alebo blokáciu služby v prípade že by bola priamo ohrozená kvalita služieb ďalších klientov.
 7. 7. Poskytovateľ má právo na skúmanie dát zákazníka pokiaľ má opodstatnené podozrenie (alebo podnet) na porušovanie zákonov ČR alebo VOP.
 8. 8. Poskytovateľ zabezpečí zákaznícku podporu pre svoje produkty od 8:00 do 23:00 (Európa/Praha - SEČ) prostredníctvom emailu na [email protected], tiketovacieho systému v Klientskej Zóne alebo telefonicky na čísle +420 228 884 519.
 9. 9. Poskytovateľ nezabezpečuje podporu pre aplikácie 3. strán. Poskytovateľ zabezpečuje podporu len pre služby úzko späté z danou službou ktoré priamo ovplivňujú jej funkčnosť. Pre príklad konfiguráciu hostingu či riešenie problému dostupnosti. Poskytovateľ neposkytuje podporu pre Váš web. Neposkytujeme poradenstvo "ako spravovať" či "ako opraviť" poruchu na Vašom webe spôsobenú chybou kódu aplikácie alebo iným zásahom zo strany klienta.
 10. 10. Poskytovateľ si vyhradzuje právo účtovať poplatok 100Kč vrátane DPH za nadlimitný počet Abuse Reportov mesačne a to za každý nadlimitný incident. Limit 10 abuse reportov mesačne na klienta.
 11. 11. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na okamžité ukončenie služby v prípade excesívneho zaťažovania služieb ktoré nadmerne vyťažuje zdroje ako sú IO operácie, CPU, RAM alebo dátový prenos. Exscesívne zaťaženie je posudzované individuálne, nemalo by však dochádzať k využívaniu viac ako 50% prostriedkov po dobu 30min. nepretržite alebo opakovane v krátkom intervale.
 12. 12. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na okamžité ukončenie služby v prípade opakovaného nedodržiavaňia včesnej úhrady poplatokov za služby.

Práva a povinnosti zákazníka

 1. 1. Zákazník má zakázané využívať služby na porušovanie zákonov ČR.
 2. 2. Zákazník nesmie ukladať na servery prevádzkovateľa materiál ktorí porušuje zákony ČR.
 3. 3. Zákazník nesmie prevádzkovať stránky obsahujúce detskú pornografiu alebo rasovú neznášanlivosť.
 4. 4. Zákazník nesmie prevádzkovať stránky s pornografickým alebo iným obdobným materiálom bez predošlého súhlasu prevádzkovateľa. Táto podmienka sa nevzťahuje v prípade že zákazník je autorom alebo má právo k publikovaniu daného obsahu, prípadne sa jedná o jeho tvorbu.
 5. 5. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za obsah ktorí nahral na servery poskytovateľa.
 6. 6. Zákazník smie posielať reklamné emaily pokiaľ splňujú CAN-SPAM a však nesmie hromadne rozposielať SPAM. V takomto prípade si vyhradzujeme právo na odpojenie služby bez nároku na vrátenie poplatku.
 7. 7. Zákazník nesmie hostovať akýkoľvek obsah ktorí prezentuje gamebling bez platnej licencie v Českej Republike. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zablokovať takýto obsah prípadne odmietnuť registráciu domény ktorá môže byť spájaná s gameblingom. Zákazník je povinný uhradiť akúkoľvek pokutu v prípade porušenia VOP v plnom rozsahu.
 8. 8. Zákazník nesmie hostovať akýkoľvek obsah ktorí prezentuje neregistrované lieky alebo výživové doplnky bez platnej licencie v EU alebo Českej Republike. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zablokovať takýto obsah prípadne odmietnuť registráciu domény ktorá môže byť spájaná s danou činnosťou. Zákazník je povinný uhradiť akúkoľvek pokutu v prípade porušenia VOP v plnom rozsahu.
 9. 9. Zákazník nesmie využívať zdielaný hosting za účelom prevádzkovania streamingu bez predošlého súhlasu prevádzkovateľa. Pod pojmom streaming sú zahrnuté služby ako video hosting alebo download servery generujúce exesívne množstvo prenesených dát tzv. trafficu.

Ochrana osobných údajov GDPR

 1. 1. Dodatok obchodných podmienok GDPR nájdete na exon.io/ochrana-osobnich-udaju

Trvanie zmluvy a jej zánik

 1. 1. Zmluva vzniká odoslaním a uhradením poplatku za objednanú službu.
 2. 2. Zmluva zaniká exspirovaním služby a jej nepredĺžením, teda neuhradením poplatku alebo vypovedaním zo strany zákazníka. Zákazník môže službu predčasne vypovedať bez nároku na vrátenie poplatku.
 3. 3. Poskytovateľ sa zaväzuje že odstráni všetky dáta uložené na serveroch poskytovateľa po zániku služby okrem osobných údajov klienta.

Záverečné ustanovenia

 1. 1. Poskytovateľ môže zmeniť ktorúkoľvek časť VOP a to s platnosťou do 14 dní od dňa vykonania zmeny. Pokiaľ zákazník neakceptuje VOP automaticky jeho služba zaniká a zmluvný záväzok sa rozväzuje a zaniká bez nároku na vrátenie poplatku za službu.


 2. 2. Tieto VOP sú platené od 1.2.2023