Podmínky ochrany osobních údajů


Základní ustanovení

 1. Provozovatelem osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Z.z. o ochraně osobních údajů v znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Belightbyte s.r.o. IČO 06544801 se sídlem Sanderova 1616/16, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jen: „provozovatel“).
 2. Kontaktní údaje provozovatele jsou:
  adresa: Sanderova 1616/16, Holešovice, 170 00 Praha 7
  e-mail: mkubik@belightbyte.com
  telefon: +420 228 884 519
 3. Osobními údaji se rozumí všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou je možné přímo či nepřímo identifikovat, zvláště pak odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor a nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Provozovatel nejmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je vybavení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadované osobní údaje, které jsou nutné pro úspešné vybavení objednávky (jméno, adresa, kontakt a datum narození), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany provozovatele plnit.
 3. Ze strany provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu zákona, s takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Doba uchovávání osobních údajů

 1. Provozovatel uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

Vaše práva

Z podmínek stanovených v Zákoně máte
 1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle zákona,
 2. právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování dle zákona,
 3. právo na výmaz osobních údajů dle zákona,
 4. právo vznést námitku proti zpracování dle zákona,
 5. právo na přenositelnost údajů dle zákona,
 6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail provozovatele uvedený v čl. III těchto podmínek.
 7. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušené Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Provozovatel prohlašuje, že přijal všechny vhodné technické a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Provozovatel přijal technické opatření k zabezpečení datových uložišť a uložišť osobních údajů v listinné podobě, zvláště pak šifrováním databází a udržíváním aktuálního stavu informačního systému.
 3. Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup jen ním pověřené osoby.
 4. Provozovatel prohlašuje, že od 25.4.2020 k ukladání hesel využívá algoritmus hashování Bcrypt. Toto stanovisko platí pro informační systém na adrese clientzone.exon.io tzv. Klientská zóna.

Závěrečné ustanovení

 1. Odeslaním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámený/á s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste obeznámený/á s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Provozovatel je oprávněný tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkach a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, ktorou jste provozovateli poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnost dne 25.4.2020.